Hívjon minket (Hé-Pé 9-14)

Tájékoztatás az adatfeldolgozásról

Adatvédelmi irányelvek

I. Alapvető rendelkezések

  1. A személyes adatok adatkezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 4. cikkének (7) bekezdése értelmében Jan Plaček, személyi azonosító száma: 03725341, székhelye: Okružní 361/14, 747 18 Píšt' (a továbbiakban: "Adatkezelő").Az adatkezelő elérhetőségei a következőkCím: Okružní 361/14, 747 18 Píšt'

    E-mail: info@momanio.hu

    Telefon: +420 591142359

  1. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.

    Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg az adatkezelőnek, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése során szerzett meg.

Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító, kapcsolattartási és szerződéses adatait.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja

A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka a következő

az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,

az adatkezelőnek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdeke (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése),

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a 480/2004 sz. törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével összefüggésben az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. szakaszának (2) bekezdése szerinti közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez), amennyiben nem rendel meg árut vagy szolgáltatást.

A személyes adatok feldolgozásának célja

az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása érdekében; megrendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az adatkezelő általi teljesítése,

kereskedelmi kommunikáció és egyéb marketingtevékenységek küldése.

Az adatkezelő nem hoz automatikusan egyedi döntést a GDPR 22. cikke értelmében. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. Adatmegőrzési időszak

Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat

az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).

mindaddig, amíg a személyes adatok marketingcélú feldolgozásához adott hozzájárulást visszavonják, de legfeljebb a .... weboldalon, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.

A megőrzési időszak lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei a következők

az áruk/szolgáltatások szállításában/ a szerződés szerinti kifizetések teljesítésében részt vesz,

a webáruház üzemeltetési szolgáltatások és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása,

marketingszolgáltatások nyújtása.

Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (nem uniós ország) vagy nemzetközi szervezetnek.

üzemeltetett szolgáltatások, marketing és támogató szolgáltatások nyújtása

Google analytics - rögzíti a cookie-kat és a weboldal használatát

Google Adwords - rögzíti a cookie-kat és a webhely használatát

Google Shopping - felülvizsgálati kérelem, rekordok e-mailben, ha a rendelési folyamat során beleegyezik

Heureka - rögzíti a vásárlási konverziókat és az e-maileket a "Customer Verified" szolgáltatáshoz

Zboží.cz - rögzíti a vásárlási konverziókat és az e-maileket

Sklik - rögzíti a cookie-kat, az oldal használatát, a vásárlási konverziókat

VI. Az Ön jogai

A GDPR feltételei szerint Ön a következőkkel rendelkezik

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke szerint,

a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, illetve a feldolgozás korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján.

A személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján.

a GDPR 21. cikke szerinti, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog; és

a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog.

az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja saját ügyfélszámláján.

Önnek joga van panaszt tenni az Adatvédelmi Hatóságnál, ha úgy véli, hogy megsértették az adatvédelmi jogait.

VII. Személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében.

Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adatok tárolásának és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztonsága érdekében, különösen a biztonságos/titkosított webes hozzáférést, az ügyfél jelszavainak titkosítását az adatbázisban, rendszeres rendszerfrissítéseket, rendszeres rendszermentéseket.

Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. Záró rendelkezések

Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri és teljes egészében elfogadja az adatvédelmi feltételeket.Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy az online megrendelőlapon bejelöli a beleegyező négyzetet. A hozzájárulás jelölőnégyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.Az adatkezelő jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi Önnek az adatkezelőnek megadott e-mail címére.

 

Ezek a feltételek 2018.5.25-én lépnek hatályba.